Sunday, May 08, 2005

Japanese Shrine

shrine.jpg

abril 2005
minami-azabu, tokyo